Capacitance: <span>0.010uF</span>

C1210X7R201-103KNE

C1210X7R201-103KNE

HV Chip Capacitor,1210,X7R,200V,0.01uF,10%

C0603Z5U500-103MNP

C0603Z5U500-103MNP

Chip Capacitor,0603,Z5U,50V,0.01uF,20%

C0603Z5U500-103MNE

C0603Z5U500-103MNE

Chip Capacitor,0603,Z5U,50V,0.01uF,20%

C0603X7R100-103KPE

C0603X7R100-103KPE

Chip Capacitor,0603,X7R,10V,0.01uF,10%,Pd

C0603X7R100-103KNE

C0603X7R100-103KNE

Chip Capacitor,0603,X7R,10V,0.01uF,10%

C0603X7R100-103KNP

C0603X7R100-103KNP

Chip Capacitor,0603,X7R,10V,0.01uF,10%

C0603X7R100-103MNE

C0603X7R100-103MNE

Chip Capacitor,0603,X7R,10V,0.01uF,20%

C0603X7R100-103MNP

C0603X7R100-103MNP

Chip Capacitor,0603,X7R,10V,0.01uF,20%

C0603X7R250-103MNE

C0603X7R250-103MNE

Chip Capacitor,0603,X7R,25V,0.01uF,20%

C0603X7R250-103MNP

C0603X7R250-103MNP

Chip Capacitor,0603,X7R,25V,0.01uF,20%

C0603Y5V160-103ZNP

C0603Y5V160-103ZNP

Chip Capacitor,0603,Y5V,16V,0.01uF,+80-20%

C0603Z5U500-103MPP

C0603Z5U500-103MPP

Chip Capacitor,0603,Z5U,50V,0.01uF,20%,Pd

C0603Z5U500-103MPE

C0603Z5U500-103MPE

Chip Capacitor,0603,Z5U,50V,0.01uF,20%,Pd

C0603X7R101-103JNE

C0603X7R101-103JNE

Chip Capacitor,0603,X7R,100V,0.01uF,5%

C0603X7R101-103JNP

C0603X7R101-103JNP

Chip Capacitor,0603,X7R,100V,0.01uF,5%