Capacitance: <span>0.039uF</span>

C1210X7R501-393KNE

C1210X7R501-393KNE

HV Chip Capacitor,1210,X7R,500V,0.039uF,10%

C1210X7R501-393JNE

C1210X7R501-393JNE

HV Chip Capacitor,1210,X7R,500V,0.039uF,5%

C0603X7R250-393KNE

C0603X7R250-393KNE

Chip Capacitor,0603,X7R,25V,0.039uF,10%

C0603X7R250-393KNP

C0603X7R250-393KNP

Chip Capacitor,0603,X7R,25V,0.039uF,10%

C0805X7R500-393MNP

C0805X7R500-393MNP

Chip Capacitor,0805,X7R,50V,0.039uF,20%

C0603Z5U500-393MNP

C0603Z5U500-393MNP

Chip Capacitor,0603,Z5U,50V,0.039uF,20%

C0603Z5U500-393MNE

C0603Z5U500-393MNE

Chip Capacitor,0603,Z5U,50V,0.039uF,20%

C0402X7R160-393KNE

C0402X7R160-393KNE

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,0.039uF,10%

C0402X7R160-393KNP

C0402X7R160-393KNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,0.039uF,10%

C0805X7R500-393JNP

C0805X7R500-393JNP

Chip Capacitor,0805,X7R,50V,0.039uF,5%

C0805X7R500-393JNE

C0805X7R500-393JNE

Chip Capacitor,0805,X7R,50V,0.039uF,5%

C0805X7R250-393JNE

C0805X7R250-393JNE

Chip Capacitor,0805,X7R,25V,0.039uF,5%

C0805X7R250-393JNP

C0805X7R250-393JNP

Chip Capacitor,0805,X7R,25V,0.039uF,5%

C0603X7R100-393KNP

C0603X7R100-393KNP

Chip Capacitor,0603,X7R,10V,0.039uF,10%

C0603X7R250-393JNE

C0603X7R250-393JNE

Chip Capacitor,0603,X7R,25V,0.039uF,5%