Capacitance: <span>0.27uF</span>

C0805Y5V250-274MNE

C0805Y5V250-274MNE

Chip Capacitor,0805,Y5V,25V,0.27uF,20%

C1206X7R500-274KNP

C1206X7R500-274KNP

Chip Capacitor,1206,X7R,50V,0.27uF,10%

C0805X7R250-274MNE

C0805X7R250-274MNE

Chip Capacitor,0805,X7R,25V,0.27uF,20%

C1206X7R160-274KNP

C1206X7R160-274KNP

Chip Capacitor,1206,X7R,16V,0.27uF,10%

C1206X7R160-274KNE

C1206X7R160-274KNE

Chip Capacitor,1206,X7R,16V,0.27uF,10%

C0603X7R160-274KNP

C0603X7R160-274KNP

Chip Capacitor,0603,X7R,16V,0.27uF,10%

C0603X7R100-274KNP

C0603X7R100-274KNP

Chip Capacitor,0603,X7R,10V,0.27uF,10%

C1206X7R250-274JNP

C1206X7R250-274JNP

Chip Capacitor,1206,X7R,25V,0.27uF,5%

C1206X7R250-274JNE

C1206X7R250-274JNE

Chip Capacitor,1206,X7R,25V,0.27uF,5%

C0805X7R250-274JNP

C0805X7R250-274JNP

Chip Capacitor,0805,X7R,25V,0.27uF,5%

C0805X7R250-274JNE

C0805X7R250-274JNE

Chip Capacitor,0805,X7R,25V,0.27uF,5%

C0805X7R250-274KNP

C0805X7R250-274KNP

Chip Capacitor,0805,X7R,25V,0.27uF,10%

C0805X7R250-274KNE

C0805X7R250-274KNE

Chip Capacitor,0805,X7R,25V,0.27uF,10%

C1206X7R250-274KNP

C1206X7R250-274KNP

Chip Capacitor,1206,X7R,25V,0.27uF,10%

C0603Y5V250-274MNE

C0603Y5V250-274MNE

Chip Capacitor,0603,Y5V,25V,0.27uF,20%