Capacitance: <span>1000pF</span>

C1206C0G201-102GNE

C1206C0G201-102GNE

HV Chip Capacitor,1206,C0G,200V,1000pF,2%

C1808C0G102-102JNE

C1808C0G102-102JNE

HV Chip Capacitor,1808,C0G,1000V,1000pF,5%

SAFC1808C0G202-102JNE

SAFC1808C0G202-102JNE

Safety Cap,1808,C0G,X2,1000pF,5%

SAFC1808X7R202-102KNE

SAFC1808X7R202-102KNE

Safety Cap,1808,X7R,X2,1000pF,10%

SAFC1808X7R502-102KNE

SAFC1808X7R502-102KNE

Safety Cap,1808,X7R,X1/Y2,1000pF,10%

SAFC1812X7R202-102KNE

SAFC1812X7R202-102KNE

Safety Cap,1812,X7R,X2,1000pF,10%

SAFC1812X7R502-102KNE

SAFC1812X7R502-102KNE

Safety Cap,1812,X7R,X1/Y2,1000pF,10%

SAFC2208X7R502-102KNE

SAFC2208X7R502-102KNE

Safety Cap,2208,X7R,X1/Y2,1000pF,10%

SAFC2211X7R502-102KNE

SAFC2211X7R502-102KNE

Safety Cap,2211,X7R,X1/Y2,1000pF,10%

SAFC2211C0G502-102JNE

SAFC2211C0G502-102JNE

Safety Cap,2211,C0G,X1/Y2,1000pF,5%

SAFC2220X7R202-102KNE

SAFC2220X7R202-102KNE

Safety Cap,2220,X7R,X2,1000pF,10%

SAFC2220C0G502-102JNE

SAFC2220C0G502-102JNE

Safety Cap,2220,C0G,X1/Y2,1000pF,5%

SAFC2220X7R502-102KNE

SAFC2220X7R502-102KNE

Safety Cap,2220,X7R,X1/Y2,1000pF,10%

C0201X5R250-102KNP

C0201X5R250-102KNP

Chip Capacitor,0201,X5R,25V,1000pF,10%

FTC1206X7R202-102KNE

FTC1206X7R202-102KNE

Flex Term Ceramic Capacitor,1206,X7R,2000V,1000pF,10%