Capacitance: <span>10pF</span>

C0805C0G102-100JNE

C0805C0G102-100JNE

HV Chip Capacitor,0805,C0G,1000V,10pF,5%

C0201HQN500-100GNP

C0201HQN500-100GNP

High-Q NP0 Chip Capacitor,0201,HQN,50V,10pF,2%

C0805HQN101-100FNP

C0805HQN101-100FNP

High-Q NP0 Chip Capacitor,0805,HQN,100V,10pF,1%

SAFC1808C0G202-100JNE

SAFC1808C0G202-100JNE

Safety Cap,1808,C0G,X2,10pF,5%

SAFC1808C0G502-100JNE

SAFC1808C0G502-100JNE

Safety Cap,1808,C0G,X1/Y2,10pF,5%

SAFC1812C0G502-100JNE

SAFC1812C0G502-100JNE

Safety Cap,1812,C0G,X1/Y2,10pF,5%

SAFC2208C0G502-100JNE

SAFC2208C0G502-100JNE

Safety Cap,2208,C0G,X1/Y2,10pF,5%

SAFC2220C0G502-100JNE

SAFC2220C0G502-100JNE

Safety Cap,2220,C0G,X1/Y2,10pF,5%

SAFC2211C0G502-100JNE

SAFC2211C0G502-100JNE

Safety Cap,2211,C0G,X1/Y2,10pF,5%

C0201C0G500-100FNP

C0201C0G500-100FNP

Chip Capacitor,0201,C0G,50V,10pF,1%

C1210C0G501-100JNE

C1210C0G501-100JNE

HV Chip Capacitor,1210,C0G,500V,10pF,5%

C1808C0G202-100KNE

C1808C0G202-100KNE

HV Chip Capacitor,1808,C0G,2000V,10pF,10%

C0805HQN500-100FNP

C0805HQN500-100FNP

High-Q NP0 Chip Capacitor,0805,HQN,50V,10pF,1%

C0805C0G250-100JNP

C0805C0G250-100JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,25V,10pF,5%

C0805C0G101-100BNP

C0805C0G101-100BNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,10pF,0.1pF