Capacitance: <span>1100pF</span>

C1206C0G500-112GNE

C1206C0G500-112GNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,1100pF,2%

C0805C0G500-112JNE

C0805C0G500-112JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,1100pF,5%

C0805C0G500-112JNP

C0805C0G500-112JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,1100pF,5%