Capacitance: <span>11pF</span>

C0805C0G101-110JNE

C0805C0G101-110JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,11pF,5%

C0805C0G101-110JNP

C0805C0G101-110JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,11pF,5%

C0603C0G500-110FNP

C0603C0G500-110FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,11pF,1%

C0603C0G101-110JNP

C0603C0G101-110JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,100V,11pF,5%

C0805C0G500-110GNE

C0805C0G500-110GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,11pF,2%

C0805C0G500-110GNP

C0805C0G500-110GNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,11pF,2%

C0805C0G500-110JNP

C0805C0G500-110JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,11pF,5%

C0603C0G500-110JNP

C0603C0G500-110JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,11pF,5%

C0603C0G500-110JNE

C0603C0G500-110JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,11pF,5%

C0603C0G500-110GNP

C0603C0G500-110GNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,11pF,2%

C0805C0G500-110JNE

C0805C0G500-110JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,11pF,5%

C0603C0G500-110GNE

C0603C0G500-110GNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,11pF,2%

C0402C0G500-110JNE

C0402C0G500-110JNE

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,11pF,5%

C0402C0G500-110JNP

C0402C0G500-110JNP

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,11pF,5%

C0402C0G500-110FNE

C0402C0G500-110FNE

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,11pF,1%