Capacitance: <span>13pF</span>

C0603C0G500-130JNE

C0603C0G500-130JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,13pF,5%

C0603C0G500-130JNP

C0603C0G500-130JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,13pF,5%

C0603C0G500-130FNE

C0603C0G500-130FNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,13pF,1%

C0603C0G500-130FNP

C0603C0G500-130FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,13pF,1%

C0603C0G500-130GNE

C0603C0G500-130GNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,13pF,2%

C0603C0G500-130GNP

C0603C0G500-130GNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,13pF,2%

C0805C0G500-130GNE

C0805C0G500-130GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,13pF,2%

C0805C0G500-130GNP

C0805C0G500-130GNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,13pF,2%

C0805C0G500-130JNE

C0805C0G500-130JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,13pF,5%

C0805C0G500-130JNP

C0805C0G500-130JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,13pF,5%

C0603C0G101-130JNP

C0603C0G101-130JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,100V,13pF,5%

C0805C0G500-130KNE

C0805C0G500-130KNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,13pF,10%

C0805C0G500-130KNP

C0805C0G500-130KNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,13pF,10%

C0402C0G500-130GNP

C0402C0G500-130GNP

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,13pF,2%

C0402C0G500-130GNE

C0402C0G500-130GNE

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,13pF,2%