Capacitance: <span>1600pF</span>

C0805X7R101-162JNE

C0805X7R101-162JNE

Chip Capacitor,0805,X7R,100V,1600pF,5%

C0805X7R500-162JNE

C0805X7R500-162JNE

Chip Capacitor,0805,X7R,50V,1600pF,5%

C0805X7R101-162KNP

C0805X7R101-162KNP

Chip Capacitor,0805,X7R,100V,1600pF,10%

C0805X7R101-162KNE

C0805X7R101-162KNE

Chip Capacitor,0805,X7R,100V,1600pF,10%

C0805C0G500-162FNP

C0805C0G500-162FNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,1600pF,1%

C0805C0G500-162FNE

C0805C0G500-162FNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,1600pF,1%