Capacitance: <span>160pF</span>

C1206C0G500-161JNE

C1206C0G500-161JNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,160pF,5%

C1206C0G101-161JNP

C1206C0G101-161JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,100V,160pF,5%

C0603C0G500-161GNP

C0603C0G500-161GNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,160pF,2%

C0603C0G500-161GNE

C0603C0G500-161GNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,160pF,2%

C0603C0G101-161FNP

C0603C0G101-161FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,100V,160pF,1%

C0603C0G500-161FNP

C0603C0G500-161FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,160pF,1%

C0603C0G500-161FNE

C0603C0G500-161FNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,160pF,1%

C1206C0G500-161FNE

C1206C0G500-161FNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,160pF,1%

C1206C0G500-161FNP

C1206C0G500-161FNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,160pF,1%

C0603C0G500-161JNP

C0603C0G500-161JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,160pF,5%

C0603C0G500-161JNE

C0603C0G500-161JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,160pF,5%

C0805C0G500-161GNP

C0805C0G500-161GNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,160pF,2%

C0805C0G500-161GNE

C0805C0G500-161GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,160pF,2%

C0805C0G500-161FNE

C0805C0G500-161FNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,160pF,1%

C0805C0G500-161JNP

C0805C0G500-161JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,160pF,5%