Capacitance: <span>16pF</span>

C0603X7R500-160JNE

C0603X7R500-160JNE

Chip Capacitor,0603,X7R,50V,16pF,5%

C0603X7R500-160JNP

C0603X7R500-160JNP

Chip Capacitor,0603,X7R,50V,16pF,5%

C0603C0G500-160GNP

C0603C0G500-160GNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,16pF,2%

C0603C0G500-160GNE

C0603C0G500-160GNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,16pF,2%

C0603C0G500-160FNP

C0603C0G500-160FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,16pF,1%

C0603C0G500-160FNE

C0603C0G500-160FNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,16pF,1%

C0603C0G500-160JNP

C0603C0G500-160JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,16pF,5%

C0603C0G500-160JNE

C0603C0G500-160JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,16pF,5%

C0805C0G101-160JNP

C0805C0G101-160JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,16pF,5%

C0805C0G101-160JNE

C0805C0G101-160JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,16pF,5%

C0805C0G500-160GNE

C0805C0G500-160GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,16pF,2%

C0805C0G500-160JPE

C0805C0G500-160JPE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,16pF,5%,Pd

C0805C0G500-160JNP

C0805C0G500-160JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,16pF,5%

C0805C0G500-160JNE

C0805C0G500-160JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,16pF,5%

C1206C0G500-160JNE

C1206C0G500-160JNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,16pF,5%