Capacitance: <span>240pF</span>

C0805C0G500-241GNE

C0805C0G500-241GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,240pF,2%

C0805C0G500-241GNP

C0805C0G500-241GNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,240pF,2%

C0805C0G500-241FNE

C0805C0G500-241FNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,240pF,1%

C0805C0G500-241FNP

C0805C0G500-241FNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,240pF,1%

C0603C0G500-241JNE

C0603C0G500-241JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,240pF,5%

C0603C0G500-241JNP

C0603C0G500-241JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,240pF,5%

C0603C0G500-241JPE

C0603C0G500-241JPE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,240pF,5%,Pd

C0805C0G500-241KNE

C0805C0G500-241KNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,240pF,10%

C0805C0G500-241KNP

C0805C0G500-241KNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,240pF,10%

C1206C0G500-241KNP

C1206C0G500-241KNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,240pF,10%

C1206C0G500-241KNE

C1206C0G500-241KNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,240pF,10%

C0805C0G500-241JNE

C0805C0G500-241JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,240pF,5%

C0805C0G500-241JNP

C0805C0G500-241JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,240pF,5%

C1206C0G500-241FNE

C1206C0G500-241FNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,240pF,1%

C1206C0G500-241FNP

C1206C0G500-241FNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,240pF,1%