Capacitance: <span>30pF</span>

C0603C0G500-300JPE

C0603C0G500-300JPE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,30pF,5%,Pd

C0603C0G101-300JNE

C0603C0G101-300JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,100V,30pF,5%

C0603C0G101-300JNP

C0603C0G101-300JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,100V,30pF,5%

C0603C0G500-300JNE

C0603C0G500-300JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,30pF,5%

C0603C0G500-300JNP

C0603C0G500-300JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,30pF,5%

C0603C0G500-300KNP

C0603C0G500-300KNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,30pF,10%

C1206C0G500-300KNE

C1206C0G500-300KNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,30pF,10%

C1206C0G500-300KNP

C1206C0G500-300KNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,30pF,10%

C0805C0G500-300GNP

C0805C0G500-300GNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,30pF,2%

C0805C0G500-300GNE

C0805C0G500-300GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,30pF,2%

C1206C0G500-300JNE

C1206C0G500-300JNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,30pF,5%

C1206C0G500-300JNP

C1206C0G500-300JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,30pF,5%

C0805C0G500-300JNE

C0805C0G500-300JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,30pF,5%

C0805C0G500-300JNP

C0805C0G500-300JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,30pF,5%

C0805C0G101-300FNP

C0805C0G101-300FNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,30pF,1%