Capacitance: <span>33uF</span>

TA020TCM336KCR

TA020TCM336KCR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,33uF,10%,C

TA016TCM336KCR

TA016TCM336KCR

Tantalum Chip Capacitor,16V,TCM,33uF,10%,C

TA016TCM336KBR

TA016TCM336KBR

Tantalum Chip Capacitor,16V,TCM,33uF,10%,B

TA016TCM336KDR

TA016TCM336KDR

Tantalum Chip Capacitor,16V,TCM,33uF,10%,D

TA016TCM336MBR

TA016TCM336MBR

Tantalum Chip Capacitor,16V,TCM,33uF,20%,B

TA016TCM336MDR

TA016TCM336MDR

Tantalum Chip Capacitor,16V,TCM,33uF,20%,D

TA020TCM336MDR

TA020TCM336MDR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,33uF,20%,D

TA020TCM336MCR

TA020TCM336MCR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,33uF,20%,C

TA025PCJ336MDR0060

TA025PCJ336MDR0060

Polymer Tantalum Capacitor J-Lead,25V,PCJ,33uF,20%,D,60mR

TA025PCJ336MYR0100

TA025PCJ336MYR0100

Polymer Tantalum Capacitor J-Lead,25V,PCJ,33uF,20%,Y,100mR

TA025PCJ336MYR0070

TA025PCJ336MYR0070

Polymer Tantalum Capacitor J-Lead,25V,PCJ,33uF,20%,Y,70mR

TA025PCJ336MDR0100

TA025PCJ336MDR0100

Polymer Tantalum Capacitor J-Lead,25V,PCJ,33uF,20%,D,100mR

TA025PCJ336MYR0060

TA025PCJ336MYR0060

Polymer Tantalum Capacitor J-Lead,25V,PCJ,33uF,20%,Y,60mR

TA016PCJ336MYR0045

TA016PCJ336MYR0045

Polymer Tantalum Capacitor J-Lead,16V,PCJ,33uF,20%,Y,45mR

TA016PCJ336MYR0070

TA016PCJ336MYR0070

Polymer Tantalum Capacitor J-Lead,16V,PCJ,33uF,20%,Y,70mR