Capacitance: <span>360pF</span>

C0603C0G500-361JPE

C0603C0G500-361JPE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,360pF,5%,Pd

C0603C0G500-361JNP

C0603C0G500-361JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,360pF,5%

C0603C0G500-361JNE

C0603C0G500-361JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,360pF,5%

C0805C0G500-361GNP

C0805C0G500-361GNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,360pF,2%

C0805C0G500-361GNE

C0805C0G500-361GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,360pF,2%

C0603X7R500-361KNE

C0603X7R500-361KNE

Chip Capacitor,0603,X7R,50V,360pF,10%

C0603X7R500-361KNP

C0603X7R500-361KNP

Chip Capacitor,0603,X7R,50V,360pF,10%

C0805C0G500-361JNP

C0805C0G500-361JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,360pF,5%

C0805C0G500-361JNE

C0805C0G500-361JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,360pF,5%

C0603C0G500-361JPBE

C0603C0G500-361JPBE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,360pF,5%,Pb

C1206C0G500-361FNP

C1206C0G500-361FNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,360pF,1%

C0603C0G500-361GNP

C0603C0G500-361GNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,360pF,2%

C0603C0G500-361FNE

C0603C0G500-361FNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,360pF,1%

C0603C0G500-361FNP

C0603C0G500-361FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,360pF,1%

C0402C0G500-361GNP

C0402C0G500-361GNP

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,360pF,2%