Capacitance: <span>36pF</span>

C0402C0G500-360JPE

C0402C0G500-360JPE

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,36pF,5%,Pd

SAFC1808C0G202-360JNE

SAFC1808C0G202-360JNE

Safety Cap,1808,C0G,X2,36pF,5%

SAFC1808C0G502-360JNE

SAFC1808C0G502-360JNE

Safety Cap,1808,C0G,X1/Y2,36pF,5%

SAFC1812C0G502-360JNE

SAFC1812C0G502-360JNE

Safety Cap,1812,C0G,X1/Y2,36pF,5%

SAFC2208C0G502-360JNE

SAFC2208C0G502-360JNE

Safety Cap,2208,C0G,X1/Y2,36pF,5%

SAFC2208X7R502-360KNE

SAFC2208X7R502-360KNE

Safety Cap,2208,X7R,X1/Y2,36pF,10%

SAFC2211C0G502-360JNE

SAFC2211C0G502-360JNE

Safety Cap,2211,C0G,X1/Y2,36pF,5%

SAFC2220C0G502-360JNE

SAFC2220C0G502-360JNE

Safety Cap,2220,C0G,X1/Y2,36pF,5%

C1206C0G500-360JNE

C1206C0G500-360JNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,36pF,5%

C1206C0G500-360JNP

C1206C0G500-360JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,36pF,5%

C1206C0G101-360JNP

C1206C0G101-360JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,100V,36pF,5%

C0603C0G500-360GNP

C0603C0G500-360GNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,36pF,2%

C0603C0G500-360GNE

C0603C0G500-360GNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,36pF,2%

C0603C0G500-360JPBE

C0603C0G500-360JPBE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,36pF,5%,Pb

C0603C0G500-360FNP

C0603C0G500-360FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,36pF,1%