Capacitance: <span>4.5uF</span>

TA020TCM475KCR

TA020TCM475KCR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,4.5uF,10%,C