Capacitance: <span>430pF</span>

C0603X7R500-431JNP

C0603X7R500-431JNP

Chip Capacitor,0603,X7R,50V,430pF,5%

C0603X7R500-431JNE

C0603X7R500-431JNE

Chip Capacitor,0603,X7R,50V,430pF,5%

C0603C0G500-431FNP

C0603C0G500-431FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,430pF,1%

C1206C0G500-431FNE

C1206C0G500-431FNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,430pF,1%

C1206C0G500-431FNP

C1206C0G500-431FNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,430pF,1%

C1206C0G500-431GNE

C1206C0G500-431GNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,430pF,2%

C0603C0G500-431JNE

C0603C0G500-431JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,430pF,5%

C0603C0G500-431JNP

C0603C0G500-431JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,430pF,5%

C0805C0G500-431GNP

C0805C0G500-431GNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,430pF,2%

C0805C0G500-431JNE

C0805C0G500-431JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,430pF,5%

C0805C0G500-431JNP

C0805C0G500-431JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,430pF,5%

C1206C0G500-431JNE

C1206C0G500-431JNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,430pF,5%

C1206C0G500-431JNP

C1206C0G500-431JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,430pF,5%

C0805C0G101-431JNE

C0805C0G101-431JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,430pF,5%

C0805C0G101-431JNP

C0805C0G101-431JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,430pF,5%