Capacitance: <span>470uF</span>

TA004TCM477MCR

TA004TCM477MCR

Tantalum Chip Capacitor,4V,TCM,470uF,20%,C

TA004TCM477MER

TA004TCM477MER

Tantalum Chip Capacitor,4V,TCM,470uF,20%,E

TA004TCM477KCR

TA004TCM477KCR

Tantalum Chip Capacitor,4V,TCM,470uF,10%,C

TA010TCM477MER

TA010TCM477MER

Tantalum Chip Capacitor,10V,TCM,470uF,20%,E

TA006TCM477KDR

TA006TCM477KDR

Tantalum Chip Capacitor,6V,TCM,470uF,10%,D

TA6R3TCR477KDR

TA6R3TCR477KDR

Tantalum Chip Capacitor,6.3V,TCR,470uF,10%,D

TA6R3TCR477MER

TA6R3TCR477MER

Tantalum Chip Capacitor,6.3V,TCR,470uF,20%,E

TA6R3TCR477MDR

TA6R3TCR477MDR

Tantalum Chip Capacitor,6.3V,TCR,470uF,20%,D

TA6R3TCR477KER

TA6R3TCR477KER

Tantalum Chip Capacitor,6.3V,TCR,470uF,10%,E

TA4R0TCR477MER

TA4R0TCR477MER

Tantalum Chip Capacitor,4V,TCR,470uF,20%,E

TA4R0TCR477MDR

TA4R0TCR477MDR

Tantalum Chip Capacitor,4V,TCR,470uF,20%,D

TA4R0TCR477KER

TA4R0TCR477KER

Tantalum Chip Capacitor,4V,TCR,470uF,10%,E

TA4R0TCR477KDR

TA4R0TCR477KDR

Tantalum Chip Capacitor,4V,TCR,470uF,10%,D

TA2R5PCJ477MDR0015

TA2R5PCJ477MDR0015

Polymer Tantalum Capacitor J-Lead,2.5V,PCJ,470uF,20%,D,15mR

TA2R5PCJ477MDR0050

TA2R5PCJ477MDR0050

Polymer Tantalum Capacitor J-Lead,2.5V,PCJ,470uF,20%,D,50mR