Capacitance: <span>510pF</span>

C0603C0G500-511JNP

C0603C0G500-511JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,510pF,5%

C0603C0G500-511JNE

C0603C0G500-511JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,510pF,5%

C0805C0G500-511FNE

C0805C0G500-511FNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,510pF,1%

C0805C0G500-511FNP

C0805C0G500-511FNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,510pF,1%

C0805C0G500-511GNE

C0805C0G500-511GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,510pF,2%

C0805C0G500-511JNE

C0805C0G500-511JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,510pF,5%

C0805C0G500-511JNP

C0805C0G500-511JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,510pF,5%

C0805C0G101-511JNP

C0805C0G101-511JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,510pF,5%

C0805C0G101-511JNE

C0805C0G101-511JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,510pF,5%

C1206C0G500-511JNP

C1206C0G500-511JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,510pF,5%

C1206C0G500-511JNE

C1206C0G500-511JNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,510pF,5%

C0603C0G101-511JNP

C0603C0G101-511JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,100V,510pF,5%

C0603C0G500-511GNP

C0603C0G500-511GNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,510pF,2%

C0603C0G500-511GNE

C0603C0G500-511GNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,510pF,2%

C0402C0G500-511JNE

C0402C0G500-511JNE

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,510pF,5%