Capacitance: <span>53pF</span>

C0805C0G101-530JNP

C0805C0G101-530JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,53pF,5%

C0805C0G101-530JNE

C0805C0G101-530JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,53pF,5%