Capacitance: <span>5pF</span>

SAFC1808C0G202-5R0JNE

SAFC1808C0G202-5R0JNE

Safety Cap,1808,C0G,X2,5pF,5%

SAFC1808C0G502-5R0JNE

SAFC1808C0G502-5R0JNE

Safety Cap,1808,C0G,X1/Y2,5pF,5%

SAFC1812C0G502-5R0JNE

SAFC1812C0G502-5R0JNE

Safety Cap,1812,C0G,X1/Y2,5pF,5%

SAFC2208C0G502-5R0JNE

SAFC2208C0G502-5R0JNE

Safety Cap,2208,C0G,X1/Y2,5pF,5%

SAFC2211C0G502-5R0JNE

SAFC2211C0G502-5R0JNE

Safety Cap,2211,C0G,X1/Y2,5pF,5%

SAFC2220C0G502-5R0JNE

SAFC2220C0G502-5R0JNE

Safety Cap,2220,C0G,X1/Y2,5pF,5%

C0603C0G500-5R0DNE

C0603C0G500-5R0DNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,5pF,0.5pF

C0603C0G500-5R0DNP

C0603C0G500-5R0DNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,5pF,0.5pF

C0805C0G101-5R0CNE

C0805C0G101-5R0CNE

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,5pF,0.25pF

C0805C0G101-5R0CNP

C0805C0G101-5R0CNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,5pF,0.25pF

C1206C0G500-5R0DNE

C1206C0G500-5R0DNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,5pF,0.5pF

C1206C0G500-5R0DNP

C1206C0G500-5R0DNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,5pF,0.5pF

C1206C0G500-5R0CNP

C1206C0G500-5R0CNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,5pF,0.25pF

C1206C0G500-5R0BNP

C1206C0G500-5R0BNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,5pF,0.1pF

C0805C0G500-5R0CNE

C0805C0G500-5R0CNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,5pF,0.25pF