Capacitance: <span>62pF</span>

C0603C0G500-620JNE

C0603C0G500-620JNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,62pF,5%

C0603C0G500-620JNP

C0603C0G500-620JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,62pF,5%

C1206C0G101-620JNP

C1206C0G101-620JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,100V,62pF,5%

C1206C0G101-620JNE

C1206C0G101-620JNE

Chip Capacitor,1206,C0G,100V,62pF,5%

C1206C0G500-620JNP

C1206C0G500-620JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,62pF,5%

C1206C0G500-620JNE

C1206C0G500-620JNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,62pF,5%

C0805C0G101-620JNP

C0805C0G101-620JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,62pF,5%

C0805C0G101-620JNE

C0805C0G101-620JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,62pF,5%

C1206C0G500-620FNP

C1206C0G500-620FNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,62pF,1%

C1206C0G500-620FNE

C1206C0G500-620FNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,62pF,1%

C0805C0G500-620JNP

C0805C0G500-620JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,62pF,5%

C0805C0G500-620JNE

C0805C0G500-620JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,62pF,5%

C0603C0G500-620GNE

C0603C0G500-620GNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,62pF,2%

C0603C0G500-620GNP

C0603C0G500-620GNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,62pF,2%

C0603C0G500-620FNP

C0603C0G500-620FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,62pF,1%