Capacitance: <span>720pF</span>

C1206C0G500-721JNE

C1206C0G500-721JNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,720pF,5%

C1206C0G500-721JNP

C1206C0G500-721JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,720pF,5%

C1206C0G500-721GNP

C1206C0G500-721GNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,720pF,2%

C1206C0G500-721GNE

C1206C0G500-721GNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,720pF,2%