Capacitance: <span>8.2pF</span>

SAFC1808C0G202-8R2JNE

SAFC1808C0G202-8R2JNE

Safety Cap,1808,C0G,X2,8.2pF,5%

SAFC1808C0G502-8R2JNE

SAFC1808C0G502-8R2JNE

Safety Cap,1808,C0G,X1/Y2,8.2pF,5%

SAFC1812C0G502-8R2JNE

SAFC1812C0G502-8R2JNE

Safety Cap,1812,C0G,X1/Y2,8.2pF,5%

SAFC2208C0G502-8R2JNE

SAFC2208C0G502-8R2JNE

Safety Cap,2208,C0G,X1/Y2,8.2pF,5%

SAFC2211C0G502-8R2JNE

SAFC2211C0G502-8R2JNE

Safety Cap,2211,C0G,X1/Y2,8.2pF,5%

SAFC2220C0G502-8R2JNE

SAFC2220C0G502-8R2JNE

Safety Cap,2220,C0G,X1/Y2,8.2pF,5%

C0201C0G250-8R2CNP

C0201C0G250-8R2CNP

Chip Capacitor,0201,C0G,25V,8.2pF,0.25pF

C0805C0G101-8R2BNP

C0805C0G101-8R2BNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,8.2pF,0.1pF

C0805C0G500-8R2BNP

C0805C0G500-8R2BNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,8.2pF,0.1pF

C0805C0G101-8R2BNE

C0805C0G101-8R2BNE

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,8.2pF,0.1pF

C0805C0G500-8R2BNE

C0805C0G500-8R2BNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,8.2pF,0.1pF

C0402C0G500-8R2CPE

C0402C0G500-8R2CPE

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,8.2pF,0.25pF,Pd

C0402C0G500-8R2CNP

C0402C0G500-8R2CNP

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,8.2pF,0.25pF

C0402C0G500-8R2CNR

C0402C0G500-8R2CNR

Chip Capacitor,0402,C0G,50V,8.2pF,0.25pF

C0805C0G101-8R2CNP

C0805C0G101-8R2CNP

Chip Capacitor,0805,C0G,100V,8.2pF,0.25pF