Capacitance: <span>9.5pF</span>

C0603X7R500-642KNE

C0603X7R500-642KNE

Chip Capacitor,0603,X7R,50V,9.5pF,10%

C0603X7R500-642KNP

C0603X7R500-642KNP

Chip Capacitor,0603,X7R,50V,9.5pF,10%

C0805HQN101-9R5BNP

C0805HQN101-9R5BNP

High-Q NP0 Chip Capacitor,0805,HQN,100V,9.5pF,0.1pF

C0805HQN101-9R5BNE

C0805HQN101-9R5BNE

High-Q NP0 Chip Capacitor,0805,HQN,100V,9.5pF,0.1pF