Series: <span>MRFI</span>

MRFI1210-100JT

MRFI1210-100JT

Miniature RF Chip Inductor,1210,10000nH,5%

MRFI0805-2R7JT

MRFI0805-2R7JT

Miniature RF Chip Inductor,0805,2.7uH,5%

MRFI1210-39NJT

MRFI1210-39NJT

Miniature RF Chip Inductor,1210,39nH,5%

MRFI0603-7N5BT

MRFI0603-7N5BT

Miniature RF Chip Inductor,0603,7.5nH,0.2nH

MRFI1008-R68JT

MRFI1008-R68JT

Miniature RF Chip Inductor,1008,680nH,5%

MRFI1210-R18GT

MRFI1210-R18GT

Miniature RF Chip Inductor,1210,180nH,2%

MRFI1008-R22KT

MRFI1008-R22KT

Miniature RF Chip Inductor,1008,220nH,10%

MRFI0805-R10KT

MRFI0805-R10KT

Miniature RF Chip Inductor,0805,100nH,10%

MRFI0603-6N8JT

MRFI0603-6N8JT

Miniature RF Chip Inductor,0603,6.8nH,5%

MRFI0805-2N2ST

MRFI0805-2N2ST

Miniature RF Chip Inductor,0805,2.2nH,0.3nH

MRFI1008-R47KT

MRFI1008-R47KT

Miniature RF Chip Inductor,1008,470nH,10%

MRFI1210-22NKT

MRFI1210-22NKT

Miniature RF Chip Inductor,1210,22nH,10%

MRFI1008-56NGT

MRFI1008-56NGT

Miniature RF Chip Inductor,1008,56nH,2%

MRFI0805-18NGT

MRFI0805-18NGT

Miniature RF Chip Inductor,0805,18nH,2%

MRFI0805-1R0JT

MRFI0805-1R0JT

Miniature RF Chip Inductor,0805,1uH,5%