Series: <span>TCM</span>

TA020TCM226KBR

TA020TCM226KBR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,22uF,10%,B

TA020TCM335KBR

TA020TCM335KBR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,3.3uF,10%,B

TA020TCM157KER

TA020TCM157KER

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,150uF,10%,E

TA020TCM155MAR

TA020TCM155MAR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,1.5uF,20%,A

TA020TCM156KCR

TA020TCM156KCR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,15uF,10%,C

TA020TCM157MER

TA020TCM157MER

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,150uF,20%,E

TA020TCM225MBR

TA020TCM225MBR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,2.2uF,20%,B

TA020TCM156MCR

TA020TCM156MCR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,15uF,20%,C

TA020TCM225MAR

TA020TCM225MAR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,2.2uF,20%,A

TA020TCM156KBR

TA020TCM156KBR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,15uF,10%,B

TA020TCM226MCR

TA020TCM226MCR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,22uF,20%,C

TA020TCM225KBR

TA020TCM225KBR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,2.2uF,10%,B

TA020TCM225KAR

TA020TCM225KAR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,2.2uF,10%,A

TA020TCM226MBR

TA020TCM226MBR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,22uF,20%,B

TA020TCM226MDR

TA020TCM226MDR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,22uF,20%,D